Skip to main content

Comunitat Valenciana

3 de Novembre

Play Video

Veure vídeo presentació

Premis

Aquests premis es proposen amb l’objectiu de promoure en l’ámbit de la Comunitat Valenciana el reconeixement i distinció de les entitats, persones físiques o jurídiques, que en el desenvolupament de la seua activitat hagen destacat pel seu compromís en la cerca de l’excel·lència en la seguretat i qualitat industrial.

La seguretat industrial és com l’aire, no la veus però està en totes parts.

Els I Premis de Seguretat Industrial han de suposar un estímule i incentiu per a les persones o entitats guardonades, i que els guardonats es presenten a la societat valenciana com a referència i model a seguir.

Objetius

 • Potenciar la transcendència social de la seguretat industrial.
 • Implicar els titulars d’instal·lacions subjectes a la normativa de seguretat industrial en la promoció dels avantatges económiques i socials que suposa el seu compliment.
 • Destacar el valor afegit que aporta la seguretat industrial a la imatge i reputació de les empreses.
 • Resituar a la Comunitat Valenciana en posicions de lideratge en el foment de la seguretat industria.
 • Potenciar la proyecció social de la seguretat industrial.
 • Posar en valor la labor de projectistes, mantenidors-instal·ladors i organismes de control que operen en la Comunitat Valenciana.

Bases

Objete

En compliment dels seus fins, es convoquen els Premis a la Seguretat Industrial 2022 com a reconeixement a les persones i entitats que desenvolupen la seua activitat a la Comunitat Valenciana i es distingeixen per la millora i la recerca de l’excel·lència en la seguretat i qualitat industrial mitjançant la promoció, difusió i implantació de bones pràctiques en aquests àmbits.

Premis

Els premis tenen caràcter honorífic, sense dotació econòmica. Les persones o entitats que resulten premiades rebran una figura representativa del premi i un diploma acreditatiu d’aquest.

Candidatures

Es podrà rebre la candidatura de qualsevol persona física o jurídica establida a la Comunitat Valenciana. Les candidatures podran presentar-se per iniciativa pròpia, per les persones components del jurat o a proposta de qualsevol integrant del Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial, d’acord amb el que estableixen aquestes bases.

Les candidatures, degudament documentades quant als mèrits dels candidats, es presentaran a través de l’instrument telemàtic que s’inserirà a aquest efecte en la pàgina web d’ASEIVAL (www.aseival.es).

Les candidatures podran presentar-se a partir de l’1 de juny fins al 15 de setembre de 2022.

Els candidats han d’emplenar el formulari, a més de descarregar-se el document Criteris d’Avaluació i pujar-lo a la web degudament emplenat, juntament amb una presentació de l’empresa candidata.

Categoríes

Es concediran premis en les categories següents:

 • Gran empresa (més de 250 persones treballadores).
 • Petita i mitjana empresa (menys de 250 persones treballadores).
 • Iniciativa innovadora en seguretat i qualitat industrial.
 • Trajectòria professional o cívica, rellevant per al foment de la seguretat i la qualitat.

Jurat

El jurat estarà integrat per un màxim de deu components, que seran designats pel Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial entre persones de reconegut prestigi i una trajectòria rellevant en els àmbits de l’enginyeria, la salut, l’empresa, els mitjans de comunicació, la participació ciutadana i de defensa de les persones consumidores i usuàries, i els serveis públics de prevenció i protecció de la seguretat de persones, béns i medi ambient.

A aquest efecte, ASEIVAL recopilarà les propostes de les candidatures a components del jurat que es reben i les presentarà al Consell Valencià per a la seua designació, d’acord amb els criteris abans esmentats. En la mesura que siga possible, es vetlarà per la paritat dels seus integrants.

La presidència del jurat serà elegida entre els seus components, la qual convocarà i moderarà les reunions que es facen.

La secretaria serà designada per ASEIVAL, amb veu però sense vot. S’encarregarà d’estendre les actes corresponents i, en general, disposarà el que siga necessari per a facilitar la labor del jurat.

Totes les persones membres del jurat tindran dret a veu i vot. Les decisions del jurat s’adoptaran per majoria de vots. En cas d’empat en les decisions, el vot de la presidència tindrà caràcter decisori.

Per a l’avaluació de les candidatures, el jurat actuarà amb total independència, imparcialitat i objectivitat, i valorarà els mèrits quant a:

 • Compliment de la normativa de seguretat industrial.
 • Implantació de mesures tendents a la millora de la qualitat industrial d’acord amb els estàndards i les normes de referència nacionals, comunitàries i internacionals.
 • La integració transversal de la seguretat i la qualitat en l’activitat dels candidats, com també la implicació de les seues persones treballadores i equips directius en la recerca de l’excel·lència en aquestes matèries.
 • Les activitats de foment de la seguretat i la qualitat industrial desenvolupades en les àrees de formació, divulgació i publicitat.
 • El reconeixement social de l’activitat laboral i productiva desenvolupada per l’entitat candidata.
 • Les innovacions aportades en els àmbits de la seguretat i la qualitat industrial.
 • Impacte en la millora de la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient.
 • Qualssevol altres criteris que motivadament el jurat considere convenients.

Comissió tècnica

Es constituirà una comissió integrada per un màxim de nou persones de perfil tècnic de reconegut prestigi especialment qualificades i amb àmplia experiència en matèria de seguretat i qualitat industrial, les quals amb independència, imparcialitat i objectivitat duran a terme la verificació i avaluació tècnica de les candidatures que s’hi presenten, i emetran un informe tècnic, no valoratiu i no vinculant, que posaran a la disposició del jurat. En general, la comissió exercirà les labors d’assessorament i suport tècnic que li requerisca el jurat o qualsevol dels seus integrants.

La designació de les persones que componen la comissió la durà a terme ASEIVAL entre les propostes rebudes dels seus membres de ple dret i dels membres del Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial, d’acord amb criteris objectius de qualificació i experiència. En la composició es vetlarà per la paritat dels seus components.

Per a això, cadascuna de les persones integrants del Consell Valencià proposarà una persona el perfil de la qual serà analitzat segons els criteris exposats. En tot cas, formarà part de la comissió una persona representant de l’Administració.

Correspondrà a la secretaria del jurat la coordinació de les labors de la comissió tècnica en la tramitació de candidatures, verificació, informes i actes.

Concessió dels premis

Al final del termini de presentació de candidatures, el jurat convocarà una sessió a aquest efecte, en la qual després de les deliberacions oportunes decidirà d’atorgar motivadament la concessió dels premis.

Les persones membres del jurat hauran d’estar presents durant les deliberacions i el seu vot és indelegable. Les deliberacions del jurat seran secretes.

Es podrà declarar desert el premi d’acord amb les valoracions del jurat o per absència de persones o entitats candidates. La decisió del jurat serà ferm i no n’admetrà cap recurs en contra.

Se celebrarà un acte públic de lliurament dels premis el mes de novembre de 2022.

Les persones i/o entitats premiades es comprometen a assistir a la cerimònia de lliurament de premi i participar en el programa d’actes, i s’autoritza l’ús de la seua identitat, marca i/o imatge corporativa per a la promoció de l’esdeveniment.

Així mateix, podran fer publicitat d’aquesta condició en capçaleres, anuncis i memòries, com també publicar o difondre la concessió del premi en qualsevol mitjà de comunicació.

Confidencialitat

L’organització dels premis mantindrà estricta confidencialitat sobre les candidatures que s’hi reben. No es farà pública la llista de candidatures presentades ni es divulgarà informació sobre aquestes, excepte una referència al nombre d’admeses. No es retornarà la documentació presentada.

Publicitat i acceptació de les bases

Aquestes bases són públiques i estaran a la disposició de les persones interessades en la pàgina web d’ASEIVAL (www.aseival.es).

 La participació en el premi implica l’íntegra acceptació d’aquestes bases, la interpretació de les quals correspon al jurat.

Els membres del jurat

Empar Martinez Bonafé

Secretària Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Galo Gutiérrez Monzonís

Director General d’Industrial i de la Petita i mitjana empresa

Jorge Ibañez Andreu

President APEIMA

Vicente Lafuente Martínez

Vicepresident de la CEV

Bernardo Guzmán Montoro​

Director Regional de la SER

Vicente Inglada Alcaide

Secretari General Unió de Consumidors CV

Carmen Prado Tamargo

Vicepresidenta de FEDAOC

Nieves Romero Gari

Degana del COIICV

Fernando Saludes García

President Redit, Aidimme, Inndromeda

Laura Navarro Villanueva​

Directora de l’Aeroport Int. Miguel Hernández

Gala de premis

3 de noviembre

Real Casino Antiguo Castellón

Els membres del jurat

Empar Martinez Bonafé

Secretària Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Galo Gutiérrez Monzonís

Director General d’Industrial i de la Petita i mitjana empresa

Jorge Ibañez Andreu

President APEIMA

Vicente Lafuente Martínez

President de la CEV

Bernardo Guzmán Montoro​

Director Regional de la SER

Vicente Inglada Alcaide

Secretari General Unió de Consumidors CV

Carmen Prado Tamargo

Vicepresidenta de FEDAOC

Nieves Romero Gari

Degana del COIICV

Fernando Saludes García

Presidente Redit, Aidimme, Inndromeda

Laura Navarro Villanueva​

Directora de l’Aeroport Int. Miguel Hernández


Formulari de candidatura

Nominar

Campanya subvencionada per la Generalitat Valenciana, a *través de la Conselleria d´Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb la colaboració de: