Skip to main content

Comunitat Valenciana | 3 de Novembre

Premis

Aquests premis es proposen amb l’objectiu de promoure en l’ámbit de la Comunitat Valenciana el reconeixement i distinció de les entitats, persones físiques o jurídiques, que en el desenvolupament de la seua activitat hagen destacat pel seu compromís en la cerca de l’excel·lència en la seguretat i qualitat industrial.

Els I Premis de Seguretat Industrial han de suposar un estímule i incentiu per a les persones o entitats guardonades, i que els guardonats es presenten a la societat valenciana com a referència i model a seguir.

Objetius

 • Potenciar la transcendència social de la seguretat industrial.

 • Implicar els titulars d’instal·lacions subjectes a la normativa de seguretat industrial en la promoció dels avantatges económiques i socials que suposa el seu compliment.

 • Destacar el valor afegit que aporta la seguretat industrial a la imatge i reputació de les empreses.

 • Resituar a la Comunitat Valenciana en posicions de lideratge en el foment de la seguretat industria.
 • Potenciar la proyecció social de la seguretat industrial.
 • Posar en valor la labor de projectistes, mantenidors-instal·ladors i organismes de control que operen en la Comunitat Valenciana.

 • Potenciar la transcendència social de la seguretat industrial.

 • Implicar a los titulares de instalaciones sujetas a la normativa de seguridad industrial en la promoción de las ventajas económicas y sociales que supone su cumplimiento.

 • Destacar el valor añadido que aporta la seguridad industrial a la imagen y reputación de las empresas.

 • Resituar a la Comunitat Valenciana en posicions

  de lideratge en el foment de la seguretat industrial.

 • Potenciar la proyecció social de la seguretat industrial.

 • Posar en valor la labor de projectistes, mantenidors-instal·ladors i organismes de control que operen en la Comunitat Valenciana.

Bases I Premis

de Seguretat Industrial

Objete

En compliment dels seus fins, es convoquen els Premis a la Seguretat Industrial 2021 com a reconeixement a les persones i entitats que desenvolupen la seua activitat a la Comunitat Valenciana i es distingeixen per la millora i la recerca de l’excel·lència en la seguretat i qualitat industrial mitjançant la promoció, difusió i implantació de bones pràctiques en aquests àmbits.

Premis

Els premis tenen caràcter honorífic, sense dotació econòmica. Les persones o entitats que resulten premiades rebran una figura representativa del premi i un diploma acreditatiu d’aquest.

Candidatures

Es podrà rebre la candidatura de qualsevol persona física o jurídica establida a la Comunitat Valenciana. Les candidatures podran presentar-se per iniciativa pròpia, per les persones components del jurat o a proposta de qualsevol integrant del Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial, d’acord amb el que estableixen aquestes bases.

Les candidatures, degudament documentades quant als mèrits dels candidats, es presentaran a través de l’instrument telemàtic que s’inserirà a aquest efecte en la pàgina web d’ASEIVAL (www.aseival.es).

Les candidatures podran presentar-se a partir de l’1 de juny fins al 15 de setembre de 2021.

Categoríes

Es concediran premis en les categories següents:

 • Gran empresa (més de 250 persones treballadores).
 • Petita i mitjana empresa (menys de 250 persones treballadores).
 • Iniciativa innovadora en seguretat i qualitat industrial.
 • Trajectòria professional o cívica, rellevant per al foment de la seguretat i la qualitat.

Jurat

El jurat estarà integrat per un màxim de deu components, que seran designats pel Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial entre persones de reconegut prestigi i una trajectòria rellevant en els àmbits de l’enginyeria, la salut, l’empresa, els mitjans de comunicació, la participació ciutadana i de defensa de les persones consumidores i usuàries, i els serveis públics de prevenció i protecció de la seguretat de persones, béns i medi ambient.

A aquest efecte, ASEIVAL recopilarà les propostes de les candidatures a components del jurat que es reben i les presentarà al Consell Valencià per a la seua designació, d’acord amb els criteris abans esmentats. En la mesura que siga possible, es vetlarà per la paritat dels seus integrants.

La presidència del jurat serà elegida entre els seus components, la qual convocarà i moderarà les reunions que es facen.

La secretaria serà designada per ASEIVAL, amb veu però sense vot. S’encarregarà d’estendre les actes corresponents i, en general, disposarà el que siga necessari per a facilitar la labor del jurat.

Totes les persones membres del jurat tindran dret a veu i vot. Les decisions del jurat s’adoptaran per majoria de vots. En cas d’empat en les decisions, el vot de la presidència tindrà caràcter decisori.

Per a l’avaluació de les candidatures, el jurat actuarà amb total independència, imparcialitat i objectivitat, i valorarà els mèrits quant a:

 • Compliment de la normativa de seguretat industrial.
 • Implantació de mesures tendents a la millora de la qualitat industrial d’acord amb els estàndards i les normes de referència nacionals, comunitàries i internacionals.
 • La integració transversal de la seguretat i la qualitat en l’activitat dels candidats, com també la implicació de les seues persones treballadores i equips directius en la recerca de l’excel·lència en aquestes matèries.
 • Les activitats de foment de la seguretat i la qualitat industrial desenvolupades en les àrees de formació, divulgació i publicitat.
 • El reconeixement social de l’activitat laboral i productiva desenvolupada per l’entitat candidata.
 • Les innovacions aportades en els àmbits de la seguretat i la qualitat industrial.
 • Impacte en la millora de la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient.
 • Qualssevol altres criteris que motivadament el jurat considere convenients.

Comissió Tècnica

Es constituirà una comissió integrada per un màxim de nou persones de perfil tècnic de reconegut prestigi especialment qualificades i amb àmplia experiència en matèria de seguretat i qualitat industrial, les quals amb independència, imparcialitat i objectivitat duran a terme la verificació i avaluació tècnica de les candidatures que s’hi presenten, i emetran un informe tècnic, no valoratiu i no vinculant, que posaran a la disposició del jurat. En general, la comissió exercirà les labors d’assessorament i suport tècnic que li requerisca el jurat o qualsevol dels seus integrants.

La designació de les persones que componen la comissió la durà a terme ASEIVAL entre les propostes rebudes dels seus membres de ple dret i dels membres del Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial, d’acord amb criteris objectius de qualificació i experiència. En la composició es vetlarà per la paritat dels seus components.

Per a això, cadascuna de les persones integrants del Consell Valencià proposarà una persona el perfil de la qual serà analitzat segons els criteris exposats. En tot cas, formarà part de la comissió una persona representant de l’Administració.

Correspondrà a la secretaria del jurat la coordinació de les labors de la comissió tècnica en la tramitació de candidatures, verificació, informes i actes.

Concessió dels premis

Al final del termini de presentació de candidatures, el jurat convocarà una sessió a aquest efecte, en la qual després de les deliberacions oportunes decidirà d’atorgar motivadament la concessió dels premis.

Les persones membres del jurat hauran d’estar presents durant les deliberacions i el seu vot és indelegable. Les deliberacions del jurat seran secretes.

Es podrà declarar desert el premi d’acord amb les valoracions del jurat o per absència de persones o entitats candidates. La decisió del jurat serà ferm i no n’admetrà cap recurs en contra.

Se celebrarà un acte públic de lliurament dels premis el mes de novembre de 2021.

Les persones i/o entitats premiades es comprometen a assistir a la cerimònia de lliurament de premi i participar en el programa d’actes, i s’autoritza l’ús de la seua identitat, marca i/o imatge corporativa per a la promoció de l’esdeveniment.

Així mateix, podran fer publicitat d’aquesta condició en capçaleres, anuncis i memòries, com també publicar o difondre la concessió del premi en qualsevol mitjà de comunicació.

Confidencialitat

L’organització dels premis mantindrà estricta confidencialitat sobre les candidatures que s’hi reben. No es farà pública la llista de candidatures presentades ni es divulgarà informació sobre aquestes, excepte una referència al nombre d’admeses. No es retornarà la documentació presentada.

Publicitat i acceptació de les bases

Aquestes bases són públiques i estaran a la disposició de les persones interessades en la pàgina web d’ASEIVAL (www.aseival.es).

 La participació en el premi implica l’íntegra acceptació d’aquestes bases, la interpretació de les quals correspon al jurat.

Proclamació dels guardonats

I Premis de Seguretat Industrial

El 19 d’Octubre de 2021, es va celebrar a València la reunió dels jurats per a deliberar i proclamar els guanyadors/as de la 1a edició dels Premis de Seguretat Industrial 2021. Amb aquests primers Premis de Seguretat Industrial es reconeix la labor d’aquelles persones i entitats que s’han destacat per promoure i integrar la Seguretat Industrial en les seues empreses. Aquest esdeveniment, contribueix a promoure la cultura de la Seguretat Industrial en la Comunitat Valenciana.

El jurat dels guardons està compost per un total de deu persones de reconegut prestigi i rellevant trajectòria en els àmbits d’enginyeria, salut, empresa, mitjans de comunicació, participació ciutadana i de defensa de consumidors i usuaris, serveis públics de prevenció i protecció de la seguretat de les persones, béns i medi ambient. El jurat ha volgut ressaltar, que a l’hora de realitzar les seues valoracions ha tingut en compte en totes les candidatures la vinculació empresarial amb la Comunitat Valenciana.

Procedint a l’anàlisi i a l’avaluació de totes les candidatures presentades, el jurat va decidir concedir els I Premis de Seguretat Industrial de la Comunitat Valenciana, amb caràcter honorífic i sense dotació econòmica, a les següents empreses dividides en quatre categories:

En la categoria Gran empresa (més de 250 treballadors), l’empresa Grup *Vicky *Food, premiant el seu compromís amb la qualitat, seguretat, salut laboral i el medi ambient i per la seua implicació diària per a garantir que les seues instal·lacions, equips, activitats i productes compleixen els requisits legals, reglaments i directives de seguretat.

En la categoria Petita i mitjana empresa (menys de 250 treballadors), l’empresa *IDELAB *INGENIERIA S.L., reconeixent el seu esforç per la difusió i la conscienciació que realitza sobre el compliment normatiu en Seguretat Industrial, en termes de disseny i manteniment de les instal·lacions assessorades per aquesta consultora.

Seguint per la categoria Iniciativa innovadora en seguretat i qualitat industrial, l’empresa *DYMSA *INGENIERIA S.L., valorant el seu compromís amb la qualitat, seguretat, salut laboral i el medi ambient desenvolupant la plataforma informàtica *eVER-SI. Una eina capaç de controlar i detectar deficiències en les instal·lacions i equips, complint la normativa vigent i aportant solucions.

I finalment en la categoria Trajectòria professional o cívica, rellevant per al foment de la seguretat i la qualitat, a l’associació PATERNA CIUTAT D’EMPRESES, valorant que, des del seu naixement a la fi de l’any 2011, ha buscat fomentar i consolidar-se com un entorn innovador, dotat de recursos de coneixement i capital humà d’elevada qualitat. També, s’ha valorat la creació del Pla Integral, un projecte innovador per l’ampli àmbit d’actuació i els agents intervingueres en el marc de la cooperació públic-privada. A més de la creació de l’Observatori de la Seguretat Industrial, que vela pel desenvolupament de les accions necessàries per a reduir sinistralitat i riscos associats als parcs empresarials.

El jurat ha traslladat als premiats una sincera felicitació per aquesta distinció tan merescuda que plena d’orgull a tots els seus membres.

Programa de l’Acte de Lliurament

dels I Premis de Seguretat Industrial

Dimecres, 3 de novembre

 

18: 00 h. Obertura de l’Acte de la I Edició dels Premis a la Seguretat Industrial amb la intervenció de:

Benvinguda Institucional:

Sr. Sra. Rebeca Torró *Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum.
Sr. Sr. José Luis de la Rosa *Marqueño President de *ASEIVAL

 

18: 15 h. Acte de lliurament del guardó Trajectòria professional o cívica, rellevant per al foment de la seguretat i la qualitat amb les següents intervencions:

Glossa i lliurament del premi per Sra. Rebeca Torró *Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
Discurs de Sr. Juan Antonio *Sagredo President de l’Associació Paterna Ciutat d’Empreses.

 

18: 30 h. Acte de lliurament del guardó a la Iniciativa innovadora en seguretat i qualitat industrial, amb les següents intervencions:

Glossa i lliurament del premi per Sr. José Luis de la Rosa *Marqueño, President de *Aseival.
Discurs de Sra. Laura *Oron i Sr. José Luis Poveda cofundadors de *DYMSA.

 

18: 45 h. Acte de lliurament del guardó a la Petita i mitjana empresa, amb les següents intervencions:

Glossa i lliurament del premi per Sra. Empar Martínez *Directora General d’Indústria, Energia i Mines.
Discurs Sr. Francesc *Lleches Director General *Idelab Enginyeria.

 

19: 00 h. Acte de lliurament del guardó a la Gran Empresa, amb les següents intervencions:

Glossa i lliurament del premi per Sr. Rafael Climent González, Hble. Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Discurs de Sr. Rafael Juan Fernández  *CEO de *Vicky *Foods.

 

19: 15 h. Acte de clausura realitzat per:

Clausura Sr. Rafael Climent González, Hble. Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Signatura del llibre d’Honor. Foto de família.

 

19: 45 h. Fi de l’acte.

Còctel en honor dels guardonats

Patrocina

Campanya subvencionada per la Generalitat Valenciana, a *través de la Conselleria d´Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb la colaboració de:

Formulari de

candidatura