Skip to main content

Comunitat Valenciana
2 de Novembre
Real Liceu Casino d’Alacant

Vídeo de presentació

Galeria de premis

Galeria de fotos

Els premis

Aquests premis es proposen amb l’objectiu de promoure en l’àmbit de la Comunitat Valenciana el reconeixement i distinció de les entitats, persones físiques o jurídiques, que en el desenvolupament de la seua activitat hagen destacat per la seua compromís en la cerca de l’excel·lència en la seguretat i qualitat industrial.

La seguretat industrial és com l’aire, no la veus però està a tot arreu.

Els III Premis de Seguretat Industrial han de suposar un estímul i incentiu per a les persones o entitats guardonades, i que els guardonats es presenten a la societat valenciana com a referència i model a seguir.

Objectius

 • Potenciar la transcendència social de la seguretat industrial.
 • Implicar els titulars d’instal·lacions subjectes a la normativa de seguretat industrial en la promoció dels avantatges econòmics i socials que suposa el seu compliment.
 • Destacar el valor afegit que aporta la seguretat industrial a la imatge i reputació de les empreses.
 • Resituar a la Comunitat Valenciana en posicions de lideratge en el foment de la seguretat industrial.
 • Potenciar la projecció social de la seguretat industrial.
 • Posar en valor la labor de projectistes, mantenidors-instal·ladors i organismes de control que operen en la Comunitat Valenciana.

Les bases

Objecte

En compliment dels seus fins, es convoquen els Premis a la Seguretat Industrial com a reconeixement a les persones i entitats que desenvolupen la seua activitat en la Comunitat Valenciana i es distingisquen per la millora i la cerca de l’excel·lència en la seguretat i qualitat industrial mitjançant la promoció, difusió i implantació de bones pràctiques en aquests àmbits.

Premis

Els premis tenen caràcter honorífic, sense dotació econòmica. Les persones o entitats que resulten premiades rebran una figura representativa del premi i un diploma acreditatiu del mateix.

Candidatures

Podrà rebre’s la candidatura de qualsevol persona física o jurídica establida en la Comunitat Valenciana. Les candidatures podran presentar-se per iniciativa pròpia, per les persones components del Jurat o a proposta de qualsevol integrant del Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial, d’acord amb el que s’estableix en les presents bases.

Les candidatures, degudament documentades quant als mèrits dels candidats, es presentaran a través de l’instrument telemàtic que s’inserirà a aquest efecte en la pàgina web de ASEIVAL (www.aseival.es).

Els candidats hauran d’emplenar el formulari, a més de descarregar-se el document Criteris d’Avaluació i pujar-lo a la web degudament emplenat, juntament amb una presentació de l’empresa candidata.

Categories

Es concediran premis en les següents categories:

 • Gran empresa (més de 250 persones treballadores)
 • Petita i mitjana empresa (menys de 250 persones treballadores)
 • Iniciativa innovadora en seguretat i qualitat industrial
 • Trajectòria professional o cívica, rellevant per al foment de la seguretat i la qualitat

Jurat

El Jurat estarà integrat per un màxim de deu components, que seran designats pel Consell *Valencià de *Coordinació de la *Seguretat Industrial entre persones de reconegut prestigi i rellevant trajectòria en els àmbits de l’enginyeria, la salut, l’empresa, els mitjans de comunicació, la participació ciutadana i de defensa de les persones consumidores i usuàries, i els serveis públics de prevenció i protecció de la seguretat de persones, béns i medi ambient.

A aquest efecte, *ASEIVAL recopilarà les propostes de les candidatures a components del Jurat que es reben, presentant-les al Consell *Valencià per a la seua designació, seguint els criteris abans esmentats. En la mesura que siga possible, es vetlarà per la paritat dels seus integrants.

La presidència del Jurat serà triada entre els seus components, qui convocarà i moderarà les reunions que se celebren.

La secretaria serà designada per *ASEIVAL, amb veu però sense vot. Se encargará de levantar las actas correspondientes y en general dispondrá cuanto sea necesario para facilitar la labor del Jurado.

Totes les persones membres del Jurat tindran dret a veu i vot. Les decisions del Jurat s’adoptaran per majoria de vots. En cas d’empat en les decisions, el vot de la presidència tindrà caràcter decisori.

Per a l’avaluació de les candidatures, el Jurat actuarà amb total independència, imparcialitat i objectivitat, valorant els mèrits referits a:

 • Compliment de la normativa de seguretat industrial.
 • Implantació de mesures tendents a la millora de la qualitat industrial d’acord amb els estàndards i normes de referència nacionals, comunitàries i internacionals.
 • La integració transversal de la seguretat i la qualitat en l’activitat dels candidats, així com la implicació de les seues persones treballadores i equips directius en la cerca de l’excel·lència en aquestes matèries.
 • Les activitats de foment de la Seguretat i Qualitat Industrial desenvolupades en les àrees de formació, divulgació i publicitat.
 • El reconeixement social de l’activitat laboral i productiva desenvolupada per l’entitat candidata.
 • Les innovacions aportades en els àmbits de la Seguretat i la Qualitat Industrial.
 • Impacte en la millora de la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient.
 • Qualssevol altres criteris que motivadament el Jurat considere convenients.

Comissió tècnica

Es constituirà una Comissió integrada per un màxim de nou persones de perfil tècnic de reconegut prestigi especialment qualificades i amb àmplia experiència en matèria de seguretat i qualitat industrial, els qui amb independència, imparcialitat i objectivitat, duran a terme la verificació i avaluació tècnica de les candidatures que es presenten, emetent un informe tècnic, no valoratiu i no vinculant que posaran a la disposició del Jurat. En general, la Comissió exercirà les labors d’assessorament i suport tècnic que li siguen requerides pel Jurat o qualsevol dels seus integrants.

La designació de les persones que componen la Comissió es durà a terme per *ASEIVAL entre les propostes rebudes dels seus membres de ple dret i dels membres del Consell *Valencià de *Coordinació de la *Seguretat Industrial, atenent criteris objectius de qualificació i experiència. En la seua composició es vetlarà per la paritat dels seus components.

Per a això, cadascuna de les persones integrants del Consell *Valencià proposarà una persona el perfil de la qual serà analitzat segons els criteris exposats. En tot cas, formarà part de la Comissió una persona representant de l’Administració.

A la secretaria del Jurat correspondrà la coordinació de les labors de la Comissió tècnica en la tramitació de candidatures, verificació, informes i actes.

Concessió dels premis

Al final del termini de presentació de candidatures, el Jurat celebrarà sessió convocada a aquest efecte, en la qual després de les deliberacions oportunes fallarà la concessió dels premis emetrà, motivant les decisions adoptades.

Les persones membres del Jurat hauran de ser presents durant les deliberacions i el seu vot és indelegable. Les deliberacions del Jurat seran secretes.

Es podrà declarar desert el premi d’acord amb les valoracions del Jurat o per absència de persones o entitats candidates. La decisió del Jurat serà ferm i no admetrà cap recurs contra aquest.

Se celebrarà un acte públic de lliurament dels premis.

Les persones i/o entitats premiades es comprometen a assistir a la cerimònia de lliurament de premi i participar en el programa d’actes, autoritzant l’ús de la seua identitat, marca i/o imatge corporativa per a la promoció de l’esdeveniment.

Així mateix, podran fer publicitat d’aquesta condició en capçaleres, anuncis i memòries, així com publicar o difondre la concessió del premi en qualsevol mitjà de comunicació.

Confidencialitat

L’organització dels premis mantindrà estricta confidencialitat sobre les candidatures que es rebin. No es farà pública la relació de candidatures presentades ni es divulgarà informació sobre les mateixes, llevat d’una referència al número d’admeses. No es retornarà la documentació presentada.

Publicitat i acceptació de les bases

Les presents bases són públiques i estaran a la disposició dels interessats en la pàgina web de *ASEIVAL (www.aseival.es).

La participació en el premi implica l’íntegra acceptació de les presents bases, la interpretació de les quals correspon al Jurat.

Objectiu complit en els II Premis Seguretat Industrial

Posar en valor i reconéixer a les empreses de la Comunitat Valenciana la seua labor, esforç i implicació en l’àmbit de la Seguretat Industrial.

Porcelanosa, CICOP – Charpentes Métalliques, A-SAFE ESPAÑA y #FIMED se sumen als guardonats de la primera edició: DYMSA INGENIERIA SL, #Paterna Ciudad de Empresas, #Vickyfoods yIDELAB Ingeniería SL

Obertes inscripcions

III Premis Seguretat Industrial

Presenta la teua candidatura

Categoria Gran empresa (més de 250 treballadors)

Categoria Petita i mitjana empresa (menys de 250 treballadors)

Categoria Iniciativa innovadora en seguretat i qualitat industrial

Categoria Trajectòria professional o cívica rellevant per al foment de la seguretat i la qualitat

Programa de l’acte de lliurament

2 DE NOVEMBRE

 • 18:00h. Obertura de l’Acte de la III Edició dels Premis a la Seguretat Industrial
 • 18:15h. Acte de lliurament del guardó Trajectòria professional o cívica, rellevant per al foment de la seguretat i la qualitat
 • 18:30h. Acte de lliurament del guardó a la Iniciativa innovadora en seguretat i qualitat industrial
 • 18:45h. Acte de lliurament del guardó a la Petita i mitjana empresa
 • 19:00h. Acte de lliurament del guardó a la Gran Empresa
 • 19:45h. Fi de l’acte. Glossa i lliurament del premi per Sra.

Obertes inscripcions III Premis Seguretat Industrial

Presenta la teua candidatura

Campanya subvencionada per la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, amb la col·laboració de: